DroneLAB

CZYM jest DroneLAB?

DroneLAB to skoordynowana praca multidyscyplinarnych zespołów eksperckich w celu opracowania i przetestowania nowych lub modyfikacji istniejących usług z wykorzystaniem BSP.

Integracja interesariuszy

DroneLAB to współpraca instytucji, podmiotów gospodarczych czy też mieszkańców zainteresowanych projektami w ramach poszczególnych grup tematycznych/sektoriowych.

Proces

Działania w DroneLAB od samego początku są usystematyzowane, aby móc zapewnić równą skuteczność przy działaniach dla odmiennych dziedzin czy obszarów..

DroneLAB ŚRODOWISKO

Wypracowanie działań dla stworzenia kompletnych i ustandaryzowanych usług z użyciem BSP dla poprawy środowiska i jakości życia.

DroneLAB TRANSPORT

Wypracowanie bezpiecznych i użytecznych usług z użyciem BSP dla potrzeb trasportu (m.in. mini-cargo).

DroneLAB BEZPIECZEŃSTWO

Prowadzenie działań dla stworzenia obszaru zastosowań BSP poprawiających bezpieczeństwo publiczne w tym też działania prewencyjne.

DroneLAB ROLNICTWO

Opracowanie standardu usług BSP dla wykorzystania w rolnictwie i wspierające gospodarkę rolną.