Chwileczkę. Lądujemy...

 

DroneLAB TRANSPORT

Obszar wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych w transporcie.
Wyniki zapytania o informację (RFI)
Wprowadzenie

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, w ramach realizowanego we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz Ministerstwem Infrastruktury programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD) koordynuje procesy wdrażania usług z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP) oraz wspiera upowszechnianie zebranych doświadczeń wśród miast i samorządów w całym kraju. W tym celu powoływane są inicjatywy DroneLAB, które dedykowane są tematycznie usługom z określonych obszarów zastosowań BSP.  

W ramach obecnie przygotowywanego DroneLAB Transport rozesłano do firm z sektora BSP zapytania dotyczące ich zaangażowania w prace związane z wykorzystaniem BSP w transporcie, w celu określenia realnego poziomu dojrzałości usługi oraz wskazania koniecznych kroków wpierających ich inkubację i przygotowanie potencjalnych wdrożeń.  

Wnioski

Na podstawie otrzymanych odpowiedzi firm, wynika iż większość z nich jest albo na etapie posiadania gotowego projektu, wymagającego testów, udoskonaleń lub też realizują projekt, który w niedalekiej przyszłości mógłby zostać poddany testom. Wszystkie firmy posiadają usługę, która jest gotowa do prezentacji, lub też będzie gotowa w przeciągu ok 3 miesięcy, ponadto firmy mają także zidentyfikowanego klienta na swoje usługi.  Najczęściej firmy są na Technology Readiness Level (poziom gotowości technologicznej) 4-5 (TRL 4 Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych; TRL 5 Dokonana walidacji technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego) ew. posiadają wcześniejsze rozwiązania lub przygotowaną część infrastruktury która mogłaby być dostosowana do świadczenia usług w zakresie transportu.  

Jeżeli chodzi o standardy w zakresie usług transportowych to wszystkie zgłoszone do zapytania firmy posiadają duże doświadczenie w tym zakresie, posiadają procedury, dokumentacje operacyjne, dostosowują swoje standardy do przepisów prawa międzynarodowego.  

Firmy, przyszłość widzą w rozwijaniu kolejnych etapów projektu/systemu, poprzez udoskonalanie sprzętu, zwiększaniu jego wydajności, poddawanie go testom, a w konsekwencji komercjalizację rozwiązania. Firmy zainteresowane są testowaniem swoich produktów na terenie obszaru testowego wyodrębnionego w ramach CEDD.  

Finansowanie swoich przedsięwzięć w przeważającej większości pochodzi ze środków własnych ale także ze środków NCBiR i programów unijnych.  

W zakresie prowadzenia badań, wszystkie podmioty, które udzieliły odpowiedzi posiadają własne zaplecze badawcze lub też w ramach podpisanych umów korzystają z zewnętrznych ośrodków badawczych.  

W ramach rozwoju swoich usług współpracują z wieloma ośrodkami, w tym: PAŻP, ULC, Polski Komitet Normalizacyjny, Polska Izba Systemów Bezzałogowych, Instytut Wspierania Nowych Technologii w Toruniu, Instytut Łączności, Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych i Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2, Instytut Kardiologii.  

Z przesłanych informacji wynika, że firmy oczekują w głównej mierze wsparcia w zakresie wyznaczenia obszarów testowych (poligonów) w ramach aglomeracji (umożliwienie wykonywania lotów automatycznych w przestrzeni miejskiej, które nie wymagają uzyskania zgody z 7 dniowym wyprzedzeniem) oraz uruchomienia UTM/DTM. Oczekują także wsparcia w zakresie stworzenia mechanizmu zamówień w trybie innowacyjnym dla demonstratorów w ramach wyznaczonych DroneLab’ów, wsparcia finansowego – w celu realizacji kompleksowo całego projektu, działań marketingowych i promocyjnych.  

1. Przedmiot i cel zapytania

Adres korespondencyjny:

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

ul. Barbary 21A

40-053 Katowice

KONTAKT

..