Chwileczk?. L?dujemy...

 

AktualnosciKolejna faza testów do wdro?enia operacyjnego systemu PansaUTM

November 29, 2019
 http://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/11/fot.-Wojciech-Mateusiak-24-of-25.jpg

Polska Agencja ?eglugi Powietrznej rozpocz??a kolejn? faz? testów w ramach prowadzonych przygotowa? do wdro?enia operacyjnego PansaUTM – systemu umo?liwiaj?cego elektroniczn? koordynacj? lotów bezza?ogowych statków powietrznych i cyfrowe zarz?dzanie wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej.

PansaUTM jest wspierana technologicznie przez Hawk-e Sp. z o.o. i DroneRadar Sp. z o.o. System zintegrowany jest z aplikacj? DroneRadar, której nowa wersja obs?uguj?ca funkcjonalno?ci PansaUTM ukaza?a si? 28.11.2019 r i jest dost?pna do pobrania. Celem zachowania prawid?owej komunikacji aplikacji z wykorzystywanym przez PA?P systemem UTM niezb?dne jest zaktualizowanie do tej pory u?ywanych wersji DroneRadar do najnowszej wersji.

PansaUTM jest w procesie akredytacji maj?cej na celu pe?ne dopuszczenie do u?ytku operacyjnego i w chwili obecnej dzia?a testowo, przez co prosimy o wyrozumia?o??. Oznacza to, ?e zg?oszenia lotów VLOS / BVLOS odbywaj? si? wed?ug dotychczasowych obowi?zuj?cych procedur.

Z punktu widzenia Pa?stwa – Operatorów BSP – zawarte w systemie PANSA UTM funkcjonalno?ci s? obs?ugiwane na dwóch poziomach:

– funkcje PansaUTM poziomu przedtaktycznego odpowiadaj?ce za procesy planowania lotów BSP, wydawania wst?pnych zgód oraz warunków lotu s? obs?ugiwane przez dedykowany dla Was w systemie modu? dFPL, udost?pniony na utm.pansa.pl (obecnie system nale?y uruchamia? poprzez przegl?dark? Chrome).

– funkcje PansaUTM poziomu taktycznego odpowiadaj?ce za proces uzyskiwania zgody na start oraz pe?n? dwukierunkow? niewerbaln? komunikacj? operatorów BSP ze s?u?bami ruchu lotniczego obs?ugiwane s? po stronie Operatorów BSP przez aplikacj? DroneRadar 2, która umo?liwia obs?ug? misji stworzonych i zaakceptowanych w PansaUTM (dFPL).

Gor?co zach?camy do wzi?cia udzia?u w testach ju? teraz. Na pocz?tek udost?pniamy Pa?stwu podstawowe funkcjonalno?ci systemu:

1. Stwórz swój profil w module dFPL systemu PansaUTM na www.utm.pansa.pl , podaj?c swoje podstawowe danej, dodaj swoje drony, swoje uprawnienia i inne istotne informacje. Przy zak?adaniu swojego konta koniecznie podaj ten sam numer telefonu, jaki masz przypisany w aplikacji DroneRadar. Pozwoli to na automatyczny przep?yw informacji pomi?dzy aplikacj? a systemem (nie b?dziesz musia? przepisywa? m.in. numerów wydanych zgód).

2. Zapoznaj si? z instrukcj? u?ytkowania aplikacji (DroneRadar 2). Pami?taj, ?e instrukcje b?d? stopniowo uaktualniane. Instrukcja obs?ugi nowej aplikacji do obejrzenia na (portalu Youtube)

3. Wykonuj?c lot w przestrzeni niekontrolowanej zrób check-in. Stajesz si? w ten sposób widoczny dla S?u?b Ruchu Lotniczego (FIS oraz personelu Dzia?u Zarz?dzania Operacjami BSP) ? Twój lot nie wymaga akceptacji aczkolwiek mo?esz spodziewa? si? próbnych komunikatów wysy?anych przez PA?P. Obserwuj komunikaty w aplikacji DroneRadar 2 i staraj si? potwierdza? ich odbiór.

4. Planuj?c lot w CTR:
a. Post?puj zgodnie ze standardow? procedur? zg?oszenia lotu opisan? na stronie PA?P. Z?ó? formularz zg?oszenia lotów i oczekuj warunków wykonywania lotów w formie tradycyjnej ? papierowej.
b. Jednocze?nie stwórz swoj? misj? za pomoc? PansaUTM na stronie (utm.pansa.pl) i wy?lij j? do akceptacji PA?P. Otrzymasz swój unikalny identyfikator oraz elektroniczn? odpowied? w systemie na z?o?ony wniosek. W przypadku uzyskania zgody od PA?P otrzymasz na swój lot specjalny numer zgody PansaUTM. Przeczytaj uwa?nie dodatkowe informacje w wys?anej przez PA?P akceptacji planu lotu i post?puj zgodnie z nimi ? b?d? takie same jak te które otrzyma?e? w odpowiedzi na wys?any formularz zg?oszenia lotów.
c. Przed lotem, wybierz swoj? zaakceptowan? uprzednio przez PansaUTM misj? w aplikacji DroneRadar 2, zrób check-in, wykonaj telefon TWR (o ile wymagany) i uzyskaj zgod? na start. Po zako?czeniu lotu, koniecznie anuluj check-in i powiadom telefonicznie TWR (o ile wymagane).

Uwaga – w obecnej fazie testów rozpocz?cie startu operacji wymaga otrzymania (o ile konieczne) zgody TWR w sposób tradycyjny (telefoniczny) a uzyskanie zgody z systemu PansaUTM przez aplikacj? DroneRadar 2 nie jest wymagane. Tym samym w pierwszej fazie testów na Twój check-in mo?esz nie otrzyma? odpowiedzi ? nie przejmuj si? tym. Aczkolwiek obserwuj swoj? aplikacj?, gdy? mo?esz spodziewa? si? próbnych komunikatów wysy?anych przez PA?P. W ?adnym przypadku nie s? one wi???ce ? obowi?zuj? wy??cznie ustalenia telefoniczne. W pierwszej kolejno?ci (za kilka dni) do testów przyst?pi? TWR Pozna? oraz FIS Gda?sk, st?d tu mo?na spodziewa? si? licznych cyfrowych odpowiedzi po stronie PA?P.

O wej?ciu operacyjnym systemu b?dziemy informowa? na bie??co, nast?pi wtedy pe?ne przej?cie na cyfrow? koordynacj? lotów przez system PansaUTM, a uzyskiwanie zgód (w miejscach gdzie jest konieczne) na loty BSP w aplikacji DroneRadar b?dzie wymagane i stan? si? wi???ce. Planowane uruchomienie operacyjne systemu planowane jest w pierwszej po?owie 2020 r. Do tego czasu wszelkie informacje zwrotne odno?nie dzia?ania systemu s? mile widziane. Prosimy o ich przekazywanie drog? elektroniczn? na adres: pansautm@pansa.pl

4. Wykonujesz loty BVLOS? Posiadasz dopuszczenie do lotów wydane przez ULC? Sk?adaj?c obowi?zuj?cy formularz zg?oszenia lotu wy?lij nam równie? plan lotu za pomoc? modu?u dFPL PANSA UTM (utm.pansa.pl) ? nie zapomnij wpisa? nr dopuszczenia do lotów BVLOS nadanego przez ULC.

5. Nie wykonujesz lotu a chcesz zobaczy? jak to dzia?a ? Wy?lij nam plan lotu za pomoc? modu?u dFPL PansaUTM (utm.pansa.pl) wpisuj?c w nazw? misji ?misja testowa?.

?ród?o: PANSA

Address:

Górno?l?sko-Zag??biowska Metropolia

Barbary 21A street

40-053 Katowice

CONTACT

..
en_USEnglish
pl_PLPolish en_USEnglish