Chwileczk?. L?dujemy...

 

AktualnosciWykorzystajmy potencja? dronów w Polsce! Bran?a gotowa nie tylko na czasy pandemii

May 22, 2020
 http://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/03/54217284_1230467937104483_8794048849703337984_o-1024x684.jpg

Pandemia koronawirusa wymusza ograniczenia w mobilno?ci i kontaktach mi?dzyludzkich. Stanowi równie? wyzwanie dla funkcjonowania gospodarki. W dobie kryzysu, gdy nowe technologie s? realnym wsparciem w walce z wirusem polska bran?a dronowa pokazuje swój potencja? i prosi o wsparcie. Do inicjatywy w??czy?a si? Górno?l?sko-Zag??biowska Metropolia by wspólnie z jedenastoma przedstawicielami bran?y wystosowa? list do Prezesa Rady Ministrów.

Przyk?ady z Europy i ze ?wiata pokazuj?, ?e drony ju? teraz s? przydatnym narz?dziem w obliczu pandemii koronawirusa. W?adze centralne, samorz?dy i s?u?by mundurowe ??cz? si?y z prywatnymi operatorami BSP w imi? walki z COVID-19.

Prewencja, komunikacja, transport

Na francuskiej Riwierze drony nadzorowane przez tamtejsz? policj? wysy?aj? komunikaty g?osowe, przypominaj?ce o obowi?zku zachowania bezpiecznej odleg?o?ci mi?dzy lud?mi. We w?oskim Treviolo policja wykorzystuje drona z kamer? termowizyjn? do mierzenia temperatury cia?a mieszka?ców. W Chinach i Indiach wykorzystano drony do oprysków przestrzeni publicznych ?rodkami dezynfekuj?cymi.

Drony mog? by? tak?e wykorzystywane do transportowania przesy?ek na d?ugich dystansach. Przyk?adów takich dzia?a? nie trzeba szuka? daleko: 29 kwietnia 2020 r. w Warszawie wykonano automatyczny lot drona z modu?em cargo, w którym przetransportowano próbki z materia?em do bada? na obecno?? koronawirusa. Przelot dronoida transportowego odby? si? na trasie pomi?dzy szpitalem  MSWiA przy ul. Wo?oskiej a Centralnym Szpitalem Klinicznym UCK WUM przy ul. Batorego. Wcze?niej realizowano testy tego? lotu, które prowadzono w ramach CEDD na obszarze Górno?l?sko-Zag??biowskiej Metropolii.

Lista polskich przyk?adów wykorzystania bezza?ogowych statków powietrznych jest du?o d?u?sza. S?u?by mundurowe wykorzystuj? te urz?dzenia m.in. do monitorowania skupisk ludzi. Z takiego rozwi?zania skorzysta?y s?u?by w Katowicach, Zielonej Górze, Tarnowie, Inowroc?awiu, Siemianowicach ?l?skich czy Wojkowicach.

Apel o wsparcie bran?y BSP

Automatyzacja, któr? zapewniaj? drony, b?dzie mia?a coraz wi?ksze znaczenie w dziedzinie zarz?dzania kryzysowego. Polskie firmy BSP s? gotowe do wspó?pracy w tym zakresie ? zarówno od strony operatorów, jak i dostawców technologii. Potrzebuj? jednak wsparcia, dlatego Górno?l?sko-Zag??biowska Metropolia w??czy?a si? w inicjatyw? listu do Prezesa Rady Ministrów. Apel, który zosta? podpisany przez przewodnicz?cego GZM oraz 11 przedstawicieli spó?ek z bran?y BSP, zawiera pro?b? o zagospodarowanie potencja?u polskich dronów i ochron? polskich producentów.

Sygnatariusze listu do premiera oczekuj?, ?e dzi?ki zaanga?owaniu Rz?du RP, technologie dronowe na sta?e zagoszcz? w przestrzeni publicznej i b?d? wykorzystywane nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale tak?e ?wiadcz?c na co dzie? us?ugi dla sektora publicznego, jak i komercyjnego.

Metropolia wykazuje jednocze?nie gotowo?? do testowania i przygotowywania nowych rozwi?za? z u?yciem dronów. Tak? mo?liwo?? daje jej udzia? w programie CEDD (Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów), który wspó?tworz? tak?e: Urz?d Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja ?eglugi Powietrznej oraz Zarz?d Morskiego Portu Gdynia.

Zadania CEDD obejmuj? zarówno tworzenie infrastruktury i procedur wdro?eniowych dla rozwoju bran?y bezza?ogowych statków powietrznych, jak równie? zapewnienie obszarów testowych, opracowanie rekomendacji w zakresie certyfikacji, serwisowania i obs?ugi BSP. Ponadto Demonstrator koordynuje dzia?ania promocyjne i edukacyjne oraz anga?uje si? w projekty badawczo-rozwojowe.

Sygnatariuszami listu do premiera s? Górno?l?sko-Zag??biowska Metropolia oraz spó?ki: AVIATION TECHNIK, FLYTECH UAV, UAVS POLAND, FLYTRONIC, CERVI ROBOTISC, PELIXAR, SPARTAQS, DRONERADAR, VALO INDUSTRIES, UAVIONICS TECHNOLOGIES oraz IWING.

Tre?? listu dost?pna jest w poni?ej.

LIST otwarty bran?y BSP_Premier RP

Address:

Górno?l?sko-Zag??biowska Metropolia

Barbary 21A street

40-053 Katowice

CONTACT

..
en_USEnglish
pl_PLPolish en_USEnglish