Chwileczkę. Lądujemy...

 

AktualnosciSpotkanie dotyczące certyfikacji BSP z jednostkami oceniającymi zgodność

17 września, 2019
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/09/d-01.jpg

1 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/945 z 12.03.2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich, które wprowadza zharmonizowane zasadnicze wymogi techniczne mające zastosowanie do bezzałogowych statków powietrznych (BSP) eksploatowanych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/947 z 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych.

Rozporządzenie delegowane reguluje projektowanie, produkcję oraz wprowadzanie na rynek wewnętrzny Unii Europejskiej BSP wykonujących operacje w tzw. kategorii otwartej. Wraz z wprowadzeniem wymogów technicznych, BSP zostają objęte nadzorem, którego mechanizmy w Polsce reguluje m.in. ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544) oraz z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2018 r., poz. 155).

Oznacza to m.in. konieczność przeprowadzenia przez producenta oceny zgodności produktu (BSP) z wymogami rozporządzenia delegowanego oraz odpowiednimi normami zharmonizowanymi. Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym, procedury, w oparciu o które producent będzie mógł dokonać oceny zgodności produktu przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu handlowego, będą uwzględniały certyfikację, czyli przeprowadzenie oceny zgodności przez stronę trzecią (notyfikowaną jednostkę certyfikującą).

Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym, wymogi techniczne mające zastosowanie do określonych BSP mają być stosowane od 1 lipca 2020 r. i od tej daty producenci powinni móc wprowadzać do obrotu produkty zgodne z. wymogami i właściwymi normami zharmonizowanymi. Oznacza to także, iż od 1 lipca 2020 r. jedynie jednostki oceniające zgodność, które notyfikowano na podstawie  rozporządzenia delegowanego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi wynikającymi z ww. ustaw, będę uprawnione do przeprowadzania procedur oceny zgodności określonych w tym rozporządzeniu.

Ministerstwo Infrastruktury, w ramach prac związanych z organizacją systemu oceny zgodności oraz nadzoru rynku w odniesieniu do bezzałogowych statków powietrznych, zaprasza podmioty, które posiadają odpowiednie zasoby i kompetencje, zainteresowane uzyskaniem statusu jednostki akredytowanej w zakresie badania oceny zgodności i certyfikacją bezzałogowych statków powietrznych, do włączenia się do konsultacji dotyczących wdrażania systemu oceny zgodności.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne planowane jest na 19 września 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury (sala 104) o godz. 10:00.

Informacji udziela Departament Lotnictwa: Monika Sasak  monika.sasak@mi.gov.pl