Chwileczk?. L?dujemy...

 

AktualnosciMiasta wzmacniaj? wspó?prac? w zakresie dronów. W Metropolii powo?ano Zespó? ds. BSP

June 4, 2020
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2020/06/zespol-1280x629.jpg

Sposoby wykorzystania technologii dronowych w miastach ? taki by? dominuj?cy temat pierwszego spotkania Metropolitalnego Zespo?u ds. Bezza?ogowych Statków Powietrznych. Celem zespo?u jest wymiana wiedzy i do?wiadcze? pomi?dzy przedstawicielami miast Metropolii oraz wspólne budowanie rynku BSP.  

Metropolitalny Zespó? ds. BSP powo?ano na mocy zarz?dzenia przewodnicz?cego GZM w kwietniu br. Pierwsze spotkanie odby?o si? w czwartek (4 czerwca) i by?o prowadzone online. Uczestnicy zapoznali si? ze strategi? dzia?a?, które s? prowadzone w ramach CEDD, a tak?e omówili sposoby wykorzystania dronów w przestrzeni powietrznej miast.

Zagospodarowanie tzw. ?trzeciej warstwy miasta?, czyli ruchu powietrznego na wysoko?ci do 150 m, jest jednym z celów europejskiej koncepcji U-Space. W Polsce koordynatorem dzia?a? w tym zakresie jest Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów, za? pierwsze testy i wdro?enia us?ug prowadzone s? na terenie Górno?l?sko-Zag??biowskiej Metropolii, która zrzesza 41 samorz?dów woj. ?l?skiego.

Do zada? cz?onków Metropolitalnego Zespo?u ds. BSP nale?e? b?dzie m.in. wymiana informacji, polegaj?ca na identyfikacji dzia?a? miast  podejmowanych w obszarze BSP i przekazywanie wiedzy o nich. Wa?ne b?dzie tak?e wspieranie Metropolii w realizacji testów, pilota?y oraz demonstracji us?ug dronowych.

Cz?onkami zespo?u s? pracownicy GZM oraz przedstawiciele miast: Katowice, Sosnowiec, D?browa Górnicza, Gliwice, Zabrze, B?dzin, ?aziska Górne, Bieru?, Siemianowice ?l?skie, Mys?owice i Miko?ów. Dzi?ki utworzeniu zespo?u ? w którym udzia? jest dobrowolny i nieodp?atny ? mo?liwe b?dzie jeszcze lepsze zacie?nienie wspó?pracy samorz?dów w obszarze BSP oraz budowanie akceptacji spo?ecznej dla technologii bezza?ogowych.

en_USEnglish
pl_PLPolish en_USEnglish