Chwileczk?. L?dujemy...

 

AktualnosciDronoid zdezynfekowa? Rynek w Katowicach. W przysz?o?ci takie technologie mog? by? standardem

June 30, 2020
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2020/06/DRONY_DEZ-6-of-11-1.jpg

Dezynfekcja miejskiej infrastruktury przy pomocy samodzielnie lataj?cych robotów? Na razie wydaje si? to ma?o prawdopodobne, ale wkrótce taki widok mo?e sta? si? codzienno?ci?. We wtorek (30 czerwca) Górno?l?sko-Zag??biowska Metropolia, w porozumieniu z miastem Katowice oraz katowick? firm? Spartaqs, przeprowadzi?a testow? dezynfekcj? miejskich ?awek przy pomocy dronoida Heracles V8ASD.

Robotyzacja i technologie autonomiczne b?d? pe?ni? coraz wi?ksz? rol? w naszym ?yciu. Maj?c to na uwadze, Metropolia konsekwentnie testuje rozwi?zania z wykorzystaniem bezza?ogowych statków powietrznych, które b?d? funkcjonowa? w przestrzeni powietrznej miast, ?wiadcz?c ró?nego rodzaju us?ugi dla mieszka?ców, administracji i biznesu. Jedn? z mo?liwo?ci mo?e by? dezynfekcja miejskiej infrastruktury przy u?yciu lataj?cych robotów. W?a?nie tak? us?ug? testowano we wtorek przy Sztucznej Rawie na Rynku w Katowicach.

? Oprysku miejskich ?awek dokonali?my dronoidem, który powsta? z my?l? o gaszeniu po?arów. Jednak ze wzgl?du na pandemi? koronawirusa, w porozumieniu z Metropoli? i miastem Katowice, dzisiaj postanowili?my wykorzysta? t? maszyn? do celów dezynfekcji ? mówi S?awomir Hucza?a, g?ówny konstruktor i wspó?w?a?ciciel katowickiej firmy Spartaqs.

Dronoid Heracles V8ASD, który spryska? ?awki na katowickim rynku, wyposa?ony by? w zasobnik o pojemno?ci 12 litrów. Do oprysków wykorzystano bezpieczny dla zdrowia koncentrat, u?ywany m.in. do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, takich jak ?ó?ka, fotele zabiegowe, sto?y operacyjne czy aparatura medyczna. Ca?a operacja trwa?a kilkana?cie minut.

? Podczas dzisiejszego oprysku dronoid by? sterowany przez operatora, poniewa? us?uga ca?y czas jest testowana. Chcieli?my pozna? zarówno specyfik? terenu, jak i samego oprysku. Natomiast kiedy w pe?ni zako?czymy ten projekt, dronem b?dzie sterowa? komputer. Urz?dzenie w sposób skomputeryzowany b?dzie wylatywa? z samochodu i opryskiwa? teren. Dezynfekcja takiej powierzchni jak dzisiaj nie zajmie wi?cej ni? 10 minut ? dodaje przedstawiciel Spartaqs.

 

Wykorzystanie bezza?ogowych systemów lataj?cych w celach zapobiegania pandemii koronawirusa ma miejsce na ca?ym ?wiecie. Ale drony by?y ju? wykorzystywane w administracji publicznej du?o wcze?niej, tak?e w Polsce.

? Nowe technologie w Katowicach wykorzystujemy w wielu dzia?aniach. Ju? od kilku lat stra? miejska wykorzystuje drony przy kontroli palenisk pod k?tem spalania odpadów. Urz?dzenia tego typu maj? wielki potencja?, wi?c ch?tnie w??czyli?my si? jako miasto w testy pod k?tem wykorzystania ich w trakcie dezynfekcji przestrzeni miejskiej ? mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy miasta Katowice.

? W zwi?zku ze stanem epidemii, dezynfekcje wykonuj? r?cznie s?u?by miejskie. Teraz w ramach wspó?pracy z Metropoli?, a tak?e katowick? firm? Spartaqs, przetestowali?my drona, który zdezynfekowa? ?awki przy Sztucznej Rawie na Rynku. Ch?tnie przyjrzymy si? dok?adniej takim rozwi?zaniom, by by? mo?e w przysz?o?ci wdro?y? je na sta?e ? dodaje.

Metropolia dostrzega potencja? bezza?ogowych statków powietrznych, dlatego od blisko dwóch lat wspó?tworzy inicjatyw? Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów (CEDD). Jednym z jego celów jest testowanie i wdra?anie us?ug z wykorzystaniem dronów.

? Zanim dokonali?my oprysku ?awek na katowickim Rynku, najpierw wykonali?my testy tej us?ugi na wydzielonym i odizolowanym od ruchu lotniczego obszarze w Metropolii. Zachowuj?c takie procedury, jeste?my w stanie wdra?a? rozwi?zania z wykorzystaniem dronów, które s? technologiczne dojrza?e i w pe?ni bezpieczne ? mówi Marcin Dzieka?ski, kierownik projektu ?Drony nad Metropoli??.

? Mamy wizj? miasta, w którym przestrze? powietrzna b?dzie wykorzystywana do nowych mo?liwo?ci. Testy takie jak dzisiaj pokazuj?, ?e ta wizja ju? wkrótce mo?e sta? si? rzeczywisto?ci? ? dodaje.

Dezynfekcja infrastruktury miejskiej to tylko niewielki wycinek mo?liwo?ci, jakie daj? bezza?ogowe statki powietrzne. Drony ? okre?lane coraz cz??ciej mianem lataj?cych komputerów ? mog? by? wykorzystywane na wiele sposobów. B?dzie mo?na si? o tym przekona? podczas konkursu technologicznego Droniada GZM.

W tegorocznej edycji konkursu zespo?y akademickie b?d? opracowywa? sposoby wykorzystania dronów na autostradowych korytarzach ?ycia, a tak?e w rolnictwie precyzyjnym. Wydarzenie odb?dzie si? w dniach 1-4 lipca br. na lotnisku Katowice-Muchowiec. Z uwagi na ?rodki bezpiecze?stwa zwi?zane z pandemi? koronawirusa, cz??? wydarzenia b?dzie odbywa? si? online. Konkurencje terenowe b?dzie mo?na ?ledzi? pod adresem: droniada.eu.

en_USEnglish
pl_PLPolish en_USEnglish