Chwileczk?. L?dujemy...

 

AktualnosciDrony w ratownictwie wodnym: rozmawiamy z dyrektorem operacyjnym firmy Pelixar

July 27, 2020
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2020/07/Pelixar-SAR?Lotnicze-Poszukiwanie-i-Ratownictwo-8-600x400-1.jpg

Gdy?ska firma Pelixar S.A. opracowa?a innowacyjnego drona holuj?cego, który znalaz? zastosowanie w ratownictwie wodnym. System Lotniczego Poszukiwania i Ratownictwa dla operacji na wodzie i l?dzie powsta? przy ?cis?ej wspó?pracy z WOPR i w konsultacjach z SAR (Morsk? S?u?b? Poszukiwania i Ratownictwa). Rozmawiamy o tej technologii z Sebastianem Nowickim, wspó?za?o?ycielem i dyrektorem operacyjnym w Pelixar. Pytamy tak?e o inne sposoby wykorzystania BSP w celach bezpiecze?stwa.

***

CEDD: Pelixar opracowa? drona ratowniczego, który potrafi spu?ci? na linie bojk? do osoby ton?cej i doholowa? j? bezpiecznie do brzegu. Jak przebiega?a droga od pomys?u do jego realizacji?

Sebastian Nowicki: – Prze?ledzili?my rozwi?zania konkurencji, które dzia?a?y mocno pasywnie, dokonuj?c zrzutu lekkiej bojki samopompuj?cej w pobli?e osoby ton?cej lub rozbitka. Doszli?my do do?? jasnego wniosku, ?e jest potrzeba, aby dostarcza? pe?nowymiarow? bojk? ratownicz? z uchwytami bezpo?rednio do r?k osoby zagro?onej.

Co mo?emy powiedzie? o specyfikacji technicznej takiego urz?dzenia?

? Zdo?ali?my po??czy? kilka trudnych cech w jednym urz?dzeniu: do?? ma?e gabaryty i mas?, modu?owo?? wyposa?enia funkcjonalnego, du?? si?? ci?gu i odporno?? na wiatr, stabilne i bezpieczne holowanie osoby zagro?onej w specjalnie stworzonym trybie pó?automatycznym.

Taki dron mo?e ca?kowicie wyr?czy? s?u?by w akcjach ratunkowych czy raczej stanowi jedno z dodatkowych narz?dzi u?atwiaj?cych ich prac??

? Jest to kolejne dedykowane narz?dzie usprawniaj?ce i zwi?kszaj?ce efektywno?? pracy ratowników. Zale?nie od zaistnia?ego zagro?enia, mo?e ono okaza? si? najlepsze lub wspieraj?ce akcj? ratownicz?.

Gdzie u?ywane s? obecnie drony ratunkowe Pelixara?

? Aktualni u?ytkownicy to polski i rosyjski WOPR.

Ale ratownictwo wodne to nie wszystko, poniewa? obecnie pracujecie nad kolejnym rozwi?zaniem: zautomatyzowanym poszukiwaniem osób zaginionych za pomoc? kamery termowizyjnej. Na czym b?dzie ono polega??

? Opracowywana automatyzacja dotyczy operacji poszukiwania osób na akwenach wodnych za pomoc? kamery termowizyjnej. Za analiz? obrazu i wskazywanie zagro?e? do operatora odpowiedzialny jest dodatkowy komputer pok?adowy pracuj?ce na algorytmach AI. W przypadku wykrycia zagro?enia przez modu? AI, do komputera lotu trafia komenda ?Stop? ze wskazaniem sugerowanego punktu na monitorze. Nast?pnie operator drona dokonuje weryfikacji zagro?enia za pomoc? kamery RGB ze zbli?eniem optycznym. W przypadku weryfikacji pozytywnej podejmuje akcj? ratownicz?, a w przypadku weryfikacji negatywnej wznawia automatyczn? misj? poszukiwawcz?.

Pozostaj?c w tematyce bezpiecze?stwa, ostatnio Pelixar nawi?za? blisk? wspó?prac? z partnerem CEDD ? Zarz?dem Morskiego Portu Gdynia. Na czym polega ta wspó?praca?

? Wspó?praca z Portem Gdynia polega na realizacji wdro?enia pilota?owego podzielonego na etapy. W pierwszej cz??ci projektu dostarczamy rozwi?zanie do realizacji Lotniczego Systemu Monitoringu s?u??ce do wykonywania operacji lotniczych ukierunkowanych na zadania Lotniczego Monitoringu Bezpiecze?stwa i Lotniczego Monitoringu ?rodowiskowego. Jest to idealne ?rodowisko testowe i referencyjny odbiorca technologii z uwagi na realizacj? zada? DroneLab ?Bezpiecze?stwo? w CEDD i posiadanie statusu Infrastruktury Krytycznej.

?yczymy w takim razie powodzenia w dalszych projektach i mimo wszystko mamy nadziej?, ?e dron ratowniczy nie b?dzie musia? by? cz?sto u?ywany tego lata.

? (z u?miechem) A my ?yczymy sobie, ?eby dron SAR przyczyni? si? do wzrostu bezpiecze?stwa i ?wiadomo?ci w?ród turystów nadmorskich k?pielisk.

en_USEnglish
pl_PLPolish en_USEnglish