Chwileczk?. L?dujemy...

 

DroneLAB INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE

Obszar wykorzystania Bezza?ogowych Statk Powietrznych w inwestycjach infrastrukturalnych.
1. Podsumowanie spotkania interesariuszy z dnia 29.08.2019

W dniu 29.08.2019 r. o godzinie 14:15-15:30 w siedzibie Mi?dzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, w ramach konferencji ?Drony – Prawo, Technologie, Us?ugi?.

Spotkanie dotyczy?o zastosowania bezza?ogowych statków powietrznych (BSP) w realizacji inwestycji infrastrukturalnych i projektów budowlanych. By?o to kolejne spotkanie dotycz?ce tej tematyki w ramach procesu DroneLAB, tym razem organizowane w formule szerokiego udzia?u wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Na wcze?niejszych spotkaniach (16.07.2019 oraz 26.07.2019), które odby?y si? w ramach konsultacji ograniczonych, omawiane by?y potrzeby i korzy?ci, omawiane bariery zastosowania oraz analizowane realizowane projekty i dost?pne technologie.

Celem warsztatu by?o podsumowanie dotychczasowych prac, szeroka prezentacja konkluzji i ustale? z dotychczasowego procesu konsultacji, dyskusja oraz przedstawienie propozycji dalszego dzia?ania.

Obrady otworzy? Minister Miko?aj Wild, Pe?nomocnik Rz?du ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, który podkre?li?, ?e technologie dronowe mog? istotnie wspiera? planowane i realizowane projekty infrastrukturalne i budowlane, i ?e intencj? strony rz?dowej jest stworzenie warunków, aby mog?y one znajdowa? coraz szersze zastosowanie. Zwa?ywszy na skal? i ilo?? projektów, w tym inwestycj? tak? jak CPK, szanse rozwoju s? naprawd? du?e (po otwarciu p. Minister M. Wild opu?ci? sal?).

Spotkanie prowadzi?a Ma?gorzata Darowska – Pe?nomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezza?ogowych Statków Powietrznych i programu CEDD – oraz przedstawiciele nast?puj?cych instytucji: Ministerstwo Infrastruktury, Prokuratoria Generalna, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet ?l?ski, Politechnika Warszawska, Urz?d Miasta Wroc?aw, O?rodek Certyfikacji Transportu PW, Instytut Lotnictwa i UKSW. Ponadto na spotkaniu nie zbrak?o przedstawicieli zainteresowanych tematyk? kancelarii prawnych, jak i firm technologicznych.

2. Przebieg spotkania

Spotkanie przebiega?o wg nast?puj?cej agendy:

  1. Podsumowanie dotychczasowych konsultacji
  2. Stan wykorzystania BSP w procesach budowlanych
  3. Cele i korzy?ci wdra?ania BSP w procesy budowlane
  4. Proponowane projekty wspieraj?ce rozwój zastosowa? BSP
3. Przebieg spotkania

W pierwszej kolejno?ci Malgorzata Darowska przybli?y?a zagadnienia dotycz?ce rynku i zastosowa? bezza?ogowych statków powietrznych, przedstawi?a konkluzje z dotychczasowego procesu konsultacji w ramach DroneLAB Inwestycje infrastrukturalne. Wskazane zosta?y bardzo wysokie szacunki dotycz?ce korzy?ci z zastosowania BSP w procesie budowlanym. Podkre?li?a, ?e celem Programu CEDD jest stworzenie odpowiednich warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju komercyjnych zastosowa? technologii bezza?ogowych i autonomicznych. Zwrócono uwag? na szerokie spektrum us?ug, które mog? by? wykorzystane w inwestycjach infrastrukturalnych (tworzenie ortofotomap, modeli 3D terenu, pomiary ha?d, monitoring inwestycji), które s? ju? dojrza?e, nadaj? si? do ustandaryzowania i mog? by? bez przeszkód wykorzystywane praktycznie do wszystkich projektów budowlanych, przynosz?c oszcz?dno?ci i korzy?ci organizacyjne. Stworzenie warunków do zastosowania tych rozwi?za?, które ju? s? dost?pne, powinno by? priorytetem, aby rynek dla takich us?ug móg? rzeczywi?cie zacz?? funkcjonowa?.

Pani Ma?gorzata Darowska zaznaczy?a, ?e promocja ww. ?podstawowych? us?ug nie powinna jednak blokowa? prac nad bardziej zaawansowanymi rozwi?zaniami: integracja danych pochodz?cych z BSP z zaawansowanymi systemami wspieraj?cymi zarz?dzanie procesem budowalnym, takimi jak BIM, jest wyzwaniem. Na ten moment trzeba jednak pokona? bariery, które blokuj? stosowanie dost?pnych us?ug BSP, jakimi jest przede wszystkim brak standardów i brak usystematyzowanej i rozpowszechnionej wiedzy na temat us?ug BSP.

Na koniec Ma?gorzata Darowska wskaza?a, ?e maj?c na uwadze ww. zagadnienia, istnieje podstawa, aby zarysowa? cele zwi?zane z wykorzystaniem BSP w procesie budowlanym ? z perspektywy dzia?ania w ramach procesu DroneLAB. Wychodz?c od sformu?owania celu ogólnego, mo?na przyj?? cel, ?e  drony powinny by? powszechnie wykorzystywane w procesach budowlanych, przyczyniaj?c si? do ich efektywno?ci i poprawy bezpiecze?stwa. Za cele szczegó?owe natomiast mo?na postawi? wypracowanie ? czy te? opisanie istniej?cych – standardów danych pozyskiwanych z wykorzystaniem BSP, poprawa kompetencji klienta us?ug, umiej?tno?? interpretowania i wykorzystywania danych, wskazane jest wypracowanie standardowych klauzul kontraktowych. Zaproponowa?a tak?e dzia?ania (projekty), które mo?na na poziomie CEDD zrealizowa?, aby cele mog?y by? zrealizowane (ww. uj?te w tre?ci prezentacji). Istotne jest tak?e udost?pnienie informacji o zasadach wykonywania lotów, przy czym zaznaczy?a, ?e jest to podstawowy element DroneLAB zwi?zany z warstw? infrastruktury, która jest ?dostarczana? w ramach CEDD.

Powy?sze propozycje zosta?y poddane dyskusji.

W pierwszej kolejno?ci g?os zabra? przedstawiciel Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wspomnia? o projekcie dot. zastosowania technologii fotogrametrycznej w procesie budowlanym. Wspomnia? o potrzebie wskazania parametrów (rozdzielno?ci, piksela), które mo?na osi?gn?? z u?yciem drona i o tym, ?e nale?y wskazywa?, do czego taka dokumentacja mo?e by? przydatna, a do czego lepiej nadaj? si? np. obrazowanie satelitarne lub pozyskane z wykorzystaniem samolotów za?ogowych ? tu istot? jest rozdzielczo??. Wskaza? te? na potencja? szerszego zastosowania dronów ni? tylko do procesu budowlanego – drony doskonale b?d? nadawa?y si? do teledetekcji budynków (np. badanie przez podczerwie? utraty ciep?a przez budynki).

Po wyst?pieniu mia?a miejsce dyskusja, w której przedstawiciele obecnych instytucji wskazywali na konieczno?? opisania standardów technicznych pod k?tem okre?lonego  rodzaju i etapu inwestycji, które by?yby pomocne dla inwestorów w wy?anianiu wykonawców, oceniania ich wiarygodno?ci i poziomu jako?? us?ug, jak równie? usuni?cie ew. barier prawnych utrudniaj?cych korzystanie z us?ug opartych na BSP (zamówienia publiczne, uznawalno?? technologii). Przyk?adem mo?e by? zdefiniowanie profilu klienta i obszarów zastosowania BSP w ochronie ?rodowiska.

Drony w procesach s?dowych

Przedstawicielka PGRP zauwa?y?a, ?e poza tym, ?e wa?na jest dobra organizacja procesu wykonawczego, to je?li istotnie drony mog?yby dostarczy? dok?adnych, wiarygodnych informacji, mog?yby one by? przydatne te? w ewentualnych procesach s?dowych. Dobrej jako?ci materia? dowodowy by?by pomocny i móg?by eliminowa? potrzeb? anga?owania innych, mniej dok?adnych dowodów, których wiarygodno?? i jako?? jest ?atwo podwa?ana. Ciekawym rozwi?zaniem by?oby dokumentowanie ca?ego procesu inwestorskiego.

Do tego stanowiska  nawi?za? inny uczestnik spotkania, który podkre?li? znaczenie procesu planowania inwestycji i inwentaryzacji terenu na potrzeby sporz?dzania dokumentacji projektowej. To ona najcz??ciej decyduje o tym, czy projekt b?dzie dobrze realizowany. Proces s?dowy powinien by? raczej wyj?tkiem, a skupi? trzeba si? na przygotowaniu inwestycji, bo ten etap bardzo decyduje i pó?niejszym rozk?adzie odpowiedzialno?ci.

W ramach dyskusji nad potrzeb? standardowych klauzul umownych czy SIWZ, uczestnicy podkre?lili, ?e technologia BSP jest wykorzystywana przez Generaln? Dyrekcj? Dróg Krajowych i Autostrad, wskazane s? w OPZ do nadzoru inwestorskiego i nale?y si?gn?? do tych rozwi?za?.

Jeden z uczestników spotkania zwróci? uwag?, ?e w dyskusjach takich jak niniejsze warsztaty, powinni bra? udzia? przede wszystkim zamawiaj?cy, którzy nie s? istotnie reprezentowani, a rozmowa toczy si? pomi?dzy us?ugodawcami. Pani Ma?gorzata Darowska zaznaczy?a, ?e inwestorzy tak?e s? zaanga?owani w proces konsultacji i podczas wcze?niejszy spotka? okre?lali swoje potrzeby i podawali uwagi, czego efektem s? m.in. propozycje rozwi?za? prezentowanych podczas spotkania, a konkluzje na pewno zostan? przekazane i omówione te? z ich udzia?em.

Pani Darowska podsumowa?a spotkanie wskazuj?c, i? jest du?a poda? podstawowych us?ug, które mog? by? wykorzystane w inwestycjach infrastrukturalnych (tworzenie ortofotomap, modeli 3D terenu, pomiary ha?d, monitoring inwestycji), jednak?e koniecznym jest zadbanie o rozwój niskiej ?wiadomo?ci inwestorów o dost?pnych technologiach i wymiernych korzy?ciach p?yn?cych z zastosowania dronów w realizacji du?ych projektów infrastrukturalnych (brak szerokiej kampanii informuj?cej o korzy?ciach z zastosowania BSP). Klient, inwestor nie ma odpowiedniej wiedzy, potrzebuje pomocy, gdy? nie zna standardów.

Ponadto nie mo?na zapomina? o trudno?ciach jakie inwestorzy napotykaj? podczas realizacji zamówie? publicznych z wykorzystaniem BSP – jednym z potencjalnych rozwi?za? mog?oby by? realizowanie zamówie? publicznych przez inwestorów w tzw. trybie innowacyjnym. Pani Pe?nomocnik zasugerowa?a sporz?dzenie raportu (kompendium), w którym zostan? skonsolidowane wszystkie informacje istotne dla zastosowania BSP w projektach budowlanych. W tym celu zaproponuje powo?anie zespo?u roboczego i zwróci si? do uczestników spotkania z pro?b? o deklaracje udzia?u.

en_USEnglish
pl_PLPolish en_USEnglish