Chwileczk?. L?dujemy...

 

DroneLAB ?RODOWISKO

Obszar ochrony ?rodowiska, czyste powietrze, czyste otoczenie

DroneLAB ?rodowisko, to pierwszy z cyklu planowanych dzia?a? skoncentrowanych na okre?lonym sektorze zastosowa?, maj?cych na celu stworzenie warunk do rozwoju bran?y Bezza?ogowych Statków Powietrznych.

https://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/03/54217284_1230467937104483_8794048849703337984_o.jpg
1. IDENTYFIKACJA POTRZEB

DroneLab ?rodowisko zainicjowany zosta? podczas okr?g?ego sto?u po?wi?conego mo?liwo?ci wykorzystania Bezza?ogowych Statków Powietrznych na rzecz poprawy jako?ci ?rodowiska w mie?cie, zorganizowanego przez Górno?l?sko-Zag??biowsk? Metropoli? oraz Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju spotkania w ramach COP 24 w Katowicach (wi?cej tutaj).

Wypracowane podczas spotkania rekomendacje wskaza?y, ?e firmy z bran?y BSP we wspó?pracy z instytucjami badawczymi oraz lokalnymi samorz?dami prowadz? ju? pierwsze pilota?owe projekty maj?ce na celu wykorzystanie dronów na rzecz ochrony powietrza oraz ograniczenia ryzyk zwi?zanych z utylizacj? ?mieci.

Okre?lono równie? pierwsze potrzeby i wymagania dla zastosowa? BSP w s?u?bie ochrony ?rodowiska – tutaj g?ównie monitorowania niskiej emisji (smog).

2. ANALIZY

Aby zagwarantowa? wysok? jako?? us?ug z wykorzystaniem BSP oraz otworzy? rynek dla tych us?ug DroneLABu ?rodowisko podj?? dzia?ania maj?ce na celu wypracowanie metoda partycypacyjn? (we wspó?pracy z kluczowymi ekspertami oraz przedstawicielami bran?y) wspólnych standardów dla us?ugi maj?cej na celu popraw? jako?ci powietrza z wykorzystaniem BSP.

W pierwszej fazie powo?ano zespó? roboczy anga?uj?c ekspertów z obszarów badawczo-naukowych (uczelnie wy?sze, Instytuty badawcze), przedstawicieli bran?y, przedstawicieli obecnych u?ytkowników us?ugi (m.in. Stra? Miejsk?) i przysz?ych (samorz?dy).

Podczas skoordynowanej wspólnej pracy okre?lono obecne dost?pne mo?liwo?ci techniczne i zidentyfikowano obecnie znane bariery w ewaluacji us?ugi. Okre?lono na tej bazie wytyczne dla zakresu i sposobu wykonania us?ugi (tutaj monitorowanie niskiej emisji) w sposób optymalny i maj?cy przynie?? oczekiwane korzy?ci.

3. PILOTA?

Aby móc sprawdzi? okre?lone wytyczne przygotowano wymagania do przeprowadzenia testu us?ugi w warunkach rzeczywistych.

Na stronie CEDD og?oszone zosta?o zaproszenie do testu (zaproszenie do testów) i dodatkowo zosta?o wys?ane zaproszenie bezpo?rednie do firm, które deklarowa?y posiadane do?wiadczenie w obszarze pomiarów niskiej emisji.

Zg?oszone firmy wykona?y bezp?atnie test us?ugi w porozumieniu z Stra?? Miejsk? w wybranych miastach. Testy wykonane zosta?y w sposób niezale?ny, wy??cznie w oparciu o wytyczne.

Zebrane dane i wnioski pos?u?? do kolejnego etapu procesu.

Partnerzy pilota?u

Do og?oszonego testu wytycznych us?ug monitorowania niskiej emisji do??czy?y firmy z do?wiadczeniem w tym obszarze. Jednocze?nie dzi?kujemy za ich udzia? w pilota?u.

https://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/04/flytronic-640x427.png
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/04/thumb_c18aac9_adaptiveResize_633_416.jpeg
4. WYNIKI

Zebrane wyniki i wnioski z wykonanych testów zostan? zebrane i dokonana zostanie ich analiza. Jednocze?nie zostan? one porównane z dotychczasowymi do?wiadczenia z przeprowadzonych ju? komercyjnie us?ug w ró?nych miastach.

Proces jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych i wszelkie uwagi mo?na kierowa? na adres email (Kontakt).

Po zebranie zg?oszonych wniosków i wyników, planowane s? spotkania grupy robocznej (zarówno obiegowa anliza wyników jak i spotkanie „okr?g?y stó?”.

5. STANDARD

Wszelkie opracowania, wytyczne i wyniki dyskusje zamkni?te zostan? w formie rekomendacji do standardu.

Z jednej strony zostan? one przekazane do odpowiedniego resortu, je?li wymagane s? dalsze prace na poziomie wsparcia rz?dowego, z drugiej zostan? zredagowane pod k?tem ich wykorzystania przy opracowywaniu SIWZ’ów przez us?ugobiorców (samorz?dy).

DroneLAB ?rodowisko wspó?-koordynowany jest przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

https://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/04/0-e1554637642471.jpeg

Partnerem wykonanych pilota?y jest Polski Fundusz Rozwoju

https://cedd.pl/wp-content/uploads/2019/02/pfr_logo.png
en_USEnglish
pl_PLPolish en_USEnglish