Chwileczk?. L?dujemy...

 

DroneLAB TRANSPORT

Obszar wykorzystania Bezza?ogowych Statk Powietrznych w transporcie.
1. IDENTYFIKACJA POTRZEB

DroneLab Transport zosta? zainicjowany i rozpocz?to dzia?ania w celu identyfikacji aktualnego stanu dojrza?o?ci us?ug transportowych z u?yciem BSP.

Aktualnie prowadzone jest zapytanie o informacje podmiotów realizuj?cych prace badawczo-rozwojowe w w/w obszarze i/lub posiadaj? ju? do?wiadczenia z pilota?owych dzia?a?.

Og?oszenie: Zapytanie o informacj? (RFI)

Wprowadzenie

Górno?l?sko-Zag??biowska Metropolia, w ramach realizowanego we wspó?pracy z Urz?dem Lotnictwa Cywilnego, Polsk? Agencj? ?eglugi Powietrznej oraz Ministerstwem Infrastruktury programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD) koordynuje procesy wdra?ania us?ug z wykorzystaniem bezza?ogowych statków powietrznych (BSP) oraz wspiera upowszechnianie zebranych do?wiadcze? w?ród miast i samorz?dów w ca?ym kraju. W tym celu powo?ywane s? inicjatywy DroneLAB, które dedykowane s? tematycznie us?ugom z okre?lonych obszarów zastosowa? BSP.

Obecnie przygotowywany jest DroneLAB Transport, obejmuj?cy w pierwszej kolejno?ci analiz? mo?liwo?ci wsparcia dla pilota?owych us?ug zastosowania BSP do transportu przedmiotów, docelowo w trybach autonomicznych.

1. Przedmiot i cel zapytania

Celem niniejszego zapytania jest badanie rynku B+R maj?ce s?u?y? do pozyskania przez Górno?l?sko-Zag??biowsk? Metropoli? (dalej równie? ?GZM?) informacji o obecnych i przysz?ych warunkach realizacji us?ugi transportu (mini cargo) z wykorzystaniem BSP, które b?d? stanowi?y informacje o poziomie dojrza?o?ci i gotowo?ci us?ugi do potencjalnych wdro?e?.

G?ównymi Celami realizacji niniejszego zapytania o us?ugi transportu z wykorzystaniem dronów, (dalej ?Cele?) s?:

 • Okre?lenie post?pu i zaawansowania prac w ramach us?ug transportowych,
 • Zbadanie dojrza?o?ci technologicznej us?ug,
 • Okre?lenie wysoko?ci nak?adów finansowych niezb?dnych do inkubacji us?ugi
 • Identyfikacja ogranicze? i barier
 • Identyfikacja podmiotów zaanga?owanych w proces budowania us?ugi
2. Uczestnicy

Odpowiedzi na zapytanie o informacj? mog? sk?ada? podmioty, które posiadaj? kwalifikacje i do?wiadczenie w zakresie obj?tym przedmiotem zapytania (dalej ?Uczestnicy?).

Wszelkie  informacje ujawnione w  toku zapytania o informacj? oraz po jego zako?czeniu maj? charakter poufny.

3. Pytania w ramach Odpowiedzi na zapytanie o informacj?
 1. Jakie us?ugi w zakresie transportu z wykorzystaniem BSP s? obecnie ?wiadczone przez Pa?stwa firm??
 2. Czy posiadaj? Pa?stwo wypracowane standardy w zakresie powy?szych us?ug?
 3. Na jakim etapie rozwoju w zakresie transportu z wykorzystaniem BSP jest Pa?stwa firma?
 4. Czy planujecie Pa?stwo kolejne etapy rozwoju, je?li tak to jakie?
 5. Czy planujecie Pa?stwo testy i pilota?e w ramach doskonalenia lub rozwoju us?ugi, je?eli tak, to kiedy i gdzie?
 6. Prosz? okre?li? na jakim etapie dojrza?o?ci technologicznej znajduje si? Pa?stwa us?uga.
 7. Czy dana us?uga jest gotowa do prezentacji/demonstracji, je?li tak to kiedy?
 8. Czy pozyskuj? Pa?stwo fundusze zewn?trzne w ramach rozwoju us?ugi, je?li tak to jakie (rodzaj ?ród?a finansowania)?
 9. Czy finansuj? Pa?stwo rozwój us?ugi ze ?rodków w?asnych?
 10. Czy posiadaj? Pa?stwo zidentyfikowanego klienta na swoj? us?ug??
 11. Czy posiadaj? Pa?stwo w?asny o?rodek bada? w którym prowadz? testy, badania?
 12. Z jakimi instytucjami, w zakresie rozwoju us?ugi, Pa?stwo wspó?pracuj? i w jakim obszarze?
 13. Prosz? opisa? swoj? koncepcj? docelowego transportu przesy?ek (mini cargo).
 14. Jakiego rodzaju wsparcia organizacyjnego oczekiwaliby Pa?stwo w ramach kompetencji administracji publicznej?
4. Zastrze?enia
 1. Odpowied? mo?e przedstawia? ró?ne warianty realizacji us?ugi.
 2. Odpowied? powinna zawiera? odpowiedzi na wszystkie pytania opisane powy?ej.
 3. Odpowied? powinna by? sporz?dzona w j?zyku polskim.
 4. Uczestnik ponosi wszelkie koszty zwi?zane z przygotowaniem i z?o?eniem Odpowiedzi.
 5. Zak?ada si? mo?liwo?? odbycia rozmów z wybranymi Uczestnikami i w celu zapoznania si? ze szczegó?ami Odpowiedzi.
 6. W przypadku, gdy informacje zawarte w Odpowiedzi stanowi? tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, podmiot sk?adaj?cy tak? Odpowied?, winien to wyra?nie zastrzec w odpowiedzi. W przypadku braku przedmiotowego zastrze?enia, GZM b?dzie traktowa? przekazane informacje jako informacje, które nie stanowi? tajemnicy przedsi?biorstwa.
 7. Zapytanie o informacj? prowadzone jest w sposób zapewniaj?cy zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Uczestników.
 8. Udzia? w zapytaniu o informacj? nie jest warunkiem ubiegania si? w przysz?o?ci o jakiekolwiek zamówienie publiczne.
 9. GZM zastrzega sobie prawo do zako?czenia zapytania o informacj? na ka?dym jego etapie bez podania przyczyny.
 10. Niniejsze Zapytanie o informacj? nie stanowi oferty w my?l art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak równie? nie jest og?oszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówie? publicznych, ani og?oszeniem w jakimkolwiek trybie prowadzenia zakupowego post?powania niepublicznego. Zapytanie ma na celu wy??cznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat
5. Termin i sposób udzielenia odpowiedzi

Odpowied? prosz? przes?a? do dnia 19.07.2019 r. do godziny 12:00 w wersji elektronicznej na adres: kontakt@cedd.pl z tematem wiadomo?ci ?Zapytanie o informacje DroneLAB Transport ? [nazwa podmiotu zg?aszaj?cego]?.

Odpowied?  powinna zawiera?:

 • Proponowany sposób realizacji us?ugi i sposób jej promocji (??cznie zwane ?Propozycj??),
 • Wycen? (netto/brutto w PLN) ca?kowit? przedstawionej Propozycji,
 • Wykaz istotnych do?wiadcze? Uczestnika w zakresie us?ugi obj?tej zapytaniem, zrealizowanych w ci?gu ostatnich trzech lat. Wykaz powinien zawiera?: tytu? oraz zakres us?ug, dane zamawiaj?cego, termin realizacji, kod PKD realizowanych us?ug, informacje o posiadanych referencjach,
 • Sk?ad i kompetencje (certyfikacje, szkolenia) poszczególnych cz?onków dedykowanego zespo?u, posiadaj?cych niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie umo?liwiaj?ce realizacj? us?ugi wraz ze wskazaniem ich stopnia zaanga?owania przy realizacji zlecenia obj?tego zapytaniem,
 • Dane adresowe, adres e-mail oraz numery telefonów i faksów osoby/osób uprawnionych do kontaktów,

GZM zastrzega sobie mo?liwo?? zwrócenia si? do Uczestników o informacj? z pro?b? o wyja?nienie i/lub doprecyzowanie b?d? rozszerzenie w formie pisemnej b?d? ustnej zapisów zawartych w Odpowiedzi.

en_USEnglish
pl_PLPolish en_USEnglish