Chwileczk?. L?dujemy...

 

Lotnisko Katowice Muchowiec 5-6 czerwiec 2019Poligon DTM

podczas Konkursu Akademickiego Droniada

Lotnisko Katowice Muchowiec5-6 czerwiec 2019

Tegoroczna edycja Konkursu Akademickiego ?Droniada 2019? uzyska?a wsparcie Partner CEDD ? Górno?l?sko-Zag?ebiowskiej Metropolii, Polskiej Agencji ?eglugi Powietrznej oraz Urz?du Lotnictwa Cywilnego, którzy przyczynili si? do umo?liwienia zespo?om akademickim testowania rozwi?za?, wspieraj?cych zaawansowane zarz?dzanie przestrzeni? powietrzn?.

Droniada konkurs akademicki, przeprowadzany w warunkach poligonu technologicznego, na którym konstruktorzy mog? w praktyce zaprezentowa? swoje rozwi?zania u?ytkownikom i potencjalnym inwestorom.

O Poligonie

Górno?l?sko-Zag??biowska Metropolia ? Partner CEDD poprzez zaanga?owanie w organizacj? konkursu akademickiego Droniada, wspiera m?ode talenty i przysz?e kadry dla bran?y dronowej i nowej dziedziny gospodarki[do ew, rozwini?cia przez GZM]

W ramach poligonu organizowanego na Lotnisku Katowice Muchowiec w dniach 5-6 czerwca, b?d? mia?y miejsce testy  rozwi?za? stosowanych w PANSA UTM ?  kluczowego komponentu stwarzaj?cego warunki do rozwoju U-space.

Testy PansaUTM odb?d? si? w dniu 6 czerwca 2019 r. PA?P (Polska Agencja ?eglugi Powietrznej, ang. PANSA) dokona weryfikacji zgodno?ci konkurencji z PansaUTM oraz oceny innowacyjnych rozwi?za? w ramach rozwoju koncepcji organizacji ?rodowiska i zarz?dzania autonomicznymi operacjami BSP.

PANSA UTM to koncepcja zarz?dzania bezza?ogowymi statkami powietrznymi na któr? sk?adaj? si? autorskie rozwi?zania operacyjne PA?P oraz cz??? systemowa dostarczana przez partnera technologicznego HAWK-E, zintegrowana z najbardziej popularn? w?ród operatorów dronów w Polsce aplikacj? Droneradar.

Poza weryfikacj? standardowych wymogów niezb?dnych dla prawid?owego procedowania lotów BSP przez system UTM (rejestracja BSP i operatorów, sk?adanie planów lotu, zatwierdzanie i modyfikowanie misji, systemowa obs?uga podczas lotu, w tym dwustronna niewerbalna komunikacja w trakcie lotu pomi?dzy BSP a zarz?dc? przestrzeni), w trakcie lotów BSP testowana b?dzie poprawno?? zachowania BSP na geofencing, czy pozycjonowanie BSP w oparciu o technologi? ADSB (dostarczon? dru?ynom akademickim przez Organizatora) wraz ze zbadaniem poprawno?ci dzia?ania zaimplementowanych przez dru?yny systemów antykolizyjnych.

Dodatkowo w zakresie zarz?dzania autonomicznymi lotami BSP sprawdzone zostanie opracowane przez PA?P rozwi?zanie organizacji autonomicznych startów i l?dowa? w jednym wolumenie przestrzeni powietrznej.

Sprawdzone zostan? równie? zaawansowane rozwi?zania wykorzystania dronów na potrzeby zarz?dzania kryzysowego i inspekcji infrastruktury. Przetestowane rozwi?zania b?d? mog?y by? dalej testowane na obszarach testowych w ramach CEDD.

Poza sam? ocen? realizacji poszczególnych zada? przez zespo?y akademickie, korzy?ci? z przeprowadzonej konkurencji b?dzie mo?liwo?? praktycznej oceny przyj?tych rozwi?za? koncepcyjno-technologicznych w zakresie przysz?ej organizacji ?rodowiska lotów autonomicznych.

Testom i konkurencjom w charakterze obserwatorów wezm? udzia? eksperci Urz?du Lotnictwa Cywilnego, oceniaj?c m.in. konstrukcje opracowane przez zespo?y.

Szczególny nacisk postawimy na bezpiecze?stwo misji ? doprecyzowanie systemów antykolizyjnego, systemu automatycznego l?dowania w trybie IoT, DTM.

Poza testami systemów, zespo?y akademickie b?d? prezentowa?y rozwi?zania dotycz?ce: rozpoznawania kszta?tu i koloru pojazdów oraz uniwersalnego, ustandaryzowanego mechanizmu przenoszenia ?adunku (cargo).

Za?o?enia konkursu

  1. W konkursie punktujemy poszczególne, cz?stkowe rozwi?zania i nie uzale?niamy od ich poprawnego wykonania zaliczenia misji .
  2. Bezwzgl?dnym warunkiem uczestniczenia w Droniadzie s? wcze?niejsze testy sprz?tu i systemów teleinformatycznych w kwietniu i maju 2019 r.
  3. BSP do 25 kg MTOM s? oprogramowane zgodnie z za?o?eniami konkursowymi.
  4. Transpondery ADS-B wykorzystywane w zawodach, mog? pochodzi? od ró?nych producentów, o ile przesz?y one kontrol? spójno?ci dzia?ania z systemem DTM dostarczonym przez firm? HAWK-E. Jednak?e w imieniu firmy Aerobits deklarujemy mo?liwo?? wypo?yczenia ich urz?dze? o mocy 1 W.
  5. L?dowiska b?d? zwyk?ymi platformami 2×2 metry bez urz?dze? radiowych.
  6. Magazyny w konkurencji ?Most powietrzny? przygotowuj? do misji same zespo?y pod nadzorem Komisji S?dziowskiej. Wcze?niej organizatorzy umieszcz? platformy- magazyny w odpowiednich miejscach.
  7. Samochody do konkurencji ?Auto na radio? zapewniaj? organizatorzy.
  8. Terenem akcji ma by Aeroklub ?l?ski mi?dzy jego budynkami a pasem startowym przy odpowiednim geofencingu.
  9. Preferowanym sposobem prowadzenia misji s? loty w trybie automatycznym. Zespó? musi przed startem poinformowa? Komisj? S?dziowsk? w jakim trybie wykonuje misj?, je?li za? warunki zmusz? operatorów do przej?cia sterów w trakcie, zg?aszaj? to niezw?ocznie s?dziom.
  10. Misj? ?Most powietrzny? zespo?y wykonuj? po trzy jednocze?nie. Dopuszcza si? równie? loty po cztery, dwa i samodzielne. Natomiast misj? ?Auto na radio? prowadzi jedna ekipa, ale na polu s? trzy samochody.

Wi?cej szczegó?ów o Konkursie Akademickim Droniada (odno?nik do strony 5zywiolow.pl)

en_USEnglish
pl_PLPolish en_USEnglish