Chwileczk?. L?dujemy...

 

DroneLAB ?RODOWISKO – SK?ADOWISKA ODPAD

Obszar wykorzystania Bezza?ogowych Statków Powietrznych w zastosowaniach monitorowania sk?adowisk odpadów i magazynów.
1. Podsumowanie spotkania interesariuszy z dnia 29.08.2019

NAJWA?NIEJSZE ZAGRO?ENIA DLA ?RODOWISKA

W?a?ciwa gospodarka odpadami ma kluczowe znaczenie dla zrównowa?onego rozwoju regionu. Jednocze?nie zaniedbania w procesie monitoringu unieszkodliwiania odpadów mog? mie? powa?ne konsekwencje dla jako?ci lokalnego ?rodowiska oraz zdrowia mieszka?ców.

Zgodnie z wyst?pieniem ?l?skiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony ?rodowiska Pani Agaty Bucko- Serafin do najwa?niejszych ryzyk dla ?rodowiska zwi?zanych z gospodark? odpadami zaliczy? mo?na:

 • odory – nieprzyjemnie pachn?ce zwi?zki chemiczne, czy mieszaniny wszystkich wonnych zwi?zków (odorantów), które na podstawie analizy olfaktometrycznej uznawane s? za uci??liwe;
 • wycieki substancji niebezpiecznych do ?rodowiska;
 • po?ary i podpalenia;
 • deponowanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

?Inspekcja Ochrony ?rodowiska ma do skontrolowania ogromne area?y, w konsekwencji tradycyjne metody nadzorowania gospodarki odpadami i w?a?ciwej ich utylizacji s? coraz trudniejsze. Dlatego na potrzeby Inspekcji Ochrony ?rodowiska wprowadzane s? nowe mo?liwo?ci technologiczne i testowane nowe metody, takie jak cho?by Bezza?ogowe Statki Powietrzne? – t?umaczy?a Pani Inspektor.

SKALA WYZWANIA

Zgodnie z szacunkami G?ównego Urz?du Statystycznego (GUS) ka?dego roku w Polsce produkowanych jest 12 milionów ton odpadów, z czego 83,3 proc. pochodzi z gospodarstw domowych. Statystyczny Polak produkuje 312 kg ?mieci rocznie. W 2017 roku do odzysku przeznaczono ju? 56,6 proc odebranych odpadów komunalnych, jednak wci?? prawie 5 milionów ton odpadów komunalnych (41,8 proc) zosta?o przekazanych na sk?adowiska.[1]  Analiza GUS z 2017 roku wskazuje, ?e na koniec 2017 r. w Polsce funkcjonowa?o 301 legalnych sk?adowisk przyjmuj?cych odpady komunalne oraz 1 661 dzikich wysypisk. W ci?gu analizowanego roku zlikwidowanych zosta?o nawet 13 tys. dzikich wysypisk, z których zebrano oko?o 42,8 tys. ton magazynowanych na nich, nielegalnie odpadów komunalnych.[2]

Mimo statystyk wskazuj?cych, ?e w 2017 r. ju? 88,7% funkcjonuj?cych w Polsce sk?adowisk wyposa?onych jest w instalacje s?u??ce do odgazowywania[3] w 2018 roku Pa?stwowa Stra? Po?arna (PSP) zanotowa?a trzykrotnie wi?cej po?arów w miejscach sk?adowania lub magazynowania ni? w latach ubieg?ych (ponad 100 po?arów tylko w 2018 roku).  Statystyki pochodz?ce z Komendy G?ównej Stra?y Po?arnej dowodz?, ?e problem po?arów wysypisk ?mieci nasila? si? w latach 2012-2017, bij?c rekordy w roku 2018. W konsekwencji Ministerstwo ?rodowiska przygotowa?o, a Sejm RP uchwali? przepisy ?pakietu odpadowego?, które cz??ciowo wesz?y w ?ycie ju? we wrze?niu 2018 roku.

PROCES PRAC W RAMACH DRONELABu ?RODOWISKO

Nowy proces, w ramach DroneLABu ?rodowisko, zainaugurowany podczas warsztatu pn. Wykorzystanie Bezza?ogowych Statków Powietrznych na rzecz monitoringu sk?adowisk odpadów ma na celu opracowania us?ugi z wykorzystaniem Bezza?ogowych Statków Powietrznych, odpowiadaj?cej na aktualne potrzeby samorz?dów lokalnych, w obliczu bie??cych wyzwa? ?rodowiskowych oraz w kontek?cie znowelizowanych przepisów.

Moderowana dyskusja prowadzona przez uczestników podczas warsztatu ukaza?a wiele ciekawych, mo?liwo?ci wykorzystania dronów. Wyg?aszane uwagi odwo?ywa?y si? zarówno do istniej?cych technologii (m.in. prezentowanych przez Prezesa Zarz?du UAVS, Pana Krzysztofa ?mierciaka tj. mo?liwo?? wykorzystania BSP na rzecz ograniczenia uci??liwo?ci odorowej sk?adowisk odpadów czy mo?liwo?ci rozpoznawania osób i przedmiotów nawet z du?ych odleg?o?ci), jak i futurystycznych wizji ?ledzenia na d?ugich dystansach pojazdów podejrzanych o nielegalne przewo?enie substancji toksycznych. Ta dynamiczna dyskusja prowadzona w gronie ponad 20 interesariuszy doprowadzi?a do postawienia podstawowego, z punktu widzenia sukcesu wypracowywanej us?ugi pytania: Kto za to zap?aci?

Eksperci koordynuj?cy prace DroneLABu ?rodowisko stawiaj? sobie za cel opracowanie us?ugi, która:

 • odpowie na bie??ce potrzeby w zakresie ochrony ?rodowiska,
 • odbiorc? tej us?ugi maj? by? przede wszystkim Jednostki Samorz?du Lokalnego (JST), poniewa? Górno?l?sko-Zag??biowska Metropolia zosta?a powo?ana do wspierania spo?eczno-gospodarczego rozwoju JST,
 • us?uga zostanie osadzona w realiach znowelizowanego prawa,
 • ze wzgl?du na swoj? przydatno?? us?uga b?dzie mia?a jasno sprecyzowane grono zainteresowanych odbiorców
2. Zaproszenie

W ramach otwartego naboru ekspertów do Grupy Roboczej, bardzo serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorz?du terytorialnego lub firmy prywatne posiadaj?ce do?wiadczenie w co najmniej dwóch obszarach z zakresu:

 • wykorzystania BSP na rzecz monitoringu
 • wykorzystania BSP na rzecz ograniczenia ryzyka po?arowego
 • gospodarki odpadami
 • monitoringu sk?adowisk odpadów
 • pracy na rzecz JST

do w??czenia si? w proces prowadz?cy do opracowania standardu us?ugi wspieraj?cej monitorowanie sk?adowisk odpadów na terenie JST z wykorzystaniem Bezza?ogowych Statków Powietrznych.

Prosimy o kontakt poprzez formularz Kontakt z uzasadnieniem udzia?u w procesie, z zaznaczeniem obszaru w którym zamierzaj? Pa?stwo zaanga?owa? si? merytorycznie.

Zobacz równie?:

en_USEnglish
pl_PLPolish en_USEnglish