Chwileczk?. L?dujemy...

 

W lutym 2019 roku DroneLAB ?rodowisko rozpocz?? dzia?ania nad pierwszym projektem zak?adaj?cym wypracowanie standardu us?ugi maj?cej na celu popraw? jako?ci powietrza na terenie jednostek samorz?du terytorialnego (JST) z wykorzystaniem bezza?ogowych statk powietrznych (BSP).

Projekt realizowany by? w ramach Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju na rzecz Górno?l?sko-Zag??biowskiej Metropolii, prowadzony metod? partycypacyjn? (we wspó?pracy z kluczowymi ekspertami oraz przedstawicielami bran?y). Celem projektu by?o wypracowanie wspólnych standardów dla us?ugi maj?cej na celu popraw? jako?ci powietrza z wykorzystaniem BSP.

Nowy standard wypracowany zosta? na podstawie analizy dotychczasowych pilota?owych projektów, a tak?e przeprowadzonych w marcu bie??cego roku lotów testowych, wykonanych przez dwie niezale?ne firmy wykorzystuj?ce ró?ne technologie i procesy badawcze: Flytronic prowadz?cy testy w Katowicach i Krakowie, oraz Pelixar analizuj?cy jako?? powietrza w Elbl?gu.

W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, i? bezza?ogowe statki powietrzne mog? by? z powodzeniem wykorzystywane na rzecz:

a) Skutecznego egzekwowania uchwa? antysmogowych i zakazu spalania ?mieci ? przyk?ady z Katowic i Bielska-Bia?ej wskazuj?, i? wykorzystanie BSP umo?liwia ograniczenie kosztów kontroli poprzez weryfikacj? nawet kilkuset palenisk w ci?gu zaledwie dwóch godzin lotu. Przy dobrej kalibracji urz?dze? pomiarowych wskazuje z du?? pewno?ci? paleniska, które wymagaj? zbadania i w których mog?o doj?? do z?amania prawa.

b) Edukacj?, zmian? postaw mieszka?ców ? przekazanie informacji na temat wp?ywu niskiej emisji na zdrowie, wykorzystanie mechanizmu psychologicznego zwi?zanego ze ?wiadomo?ci? ryzyka nieoczekiwanej kontroli (kontrola palenisk wykonywana przez stra? miejsk? metod? tradycyjn? umo?liwia zbadanie maksymalnie kilkunastu do kilkudziesi?ciu punktów podczas jednego dnia w zale?no?ci od liczby zaanga?owanych funkcjonariuszy, kontrola z wykorzystaniem BSP umo?liwia zbadanie od 200 do 600 punktów w ci?gu dwóch godzin, us?uga realizowana jest bardzo szybko i nie pozostawia czasu na wygaszenie paleniska);

c) Zaplanowanie skutecznych interwencji: doradztwo energetyczne oraz przygotowanie odpowiednich instrumentów wsparcia – przeprowadzenie diagnozy z wykorzystaniem BSP umo?liwia wskazanie kluczowych obszarów (osiedli i domów) odpowiedzialnych za zwi?kszone zanieczyszczenie powietrza. Na podstawie zdobytej wiedzy JST mo?e zaproponowa? skuteczne interwencje (dofinansowanie wymiany pieca czy termomodernizacj? – synergia z krajowym Programem Czyste Powietrze, ograniczenie ubóstwa energetycznego oraz popraw? jako?ci powietrza).

W wyniku prowadzonych w ramach projektu dzia?a? opracowano zestaw rekomendacji oraz wytycznych do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla samorz?dów zainteresowanych skutecznym wykorzystaniem technologii bezza?ogowych statków powietrznych na rzecz poprawy jako?ci powietrza.

en_USEnglish
pl_PLPolish en_USEnglish