Chwileczkę. Lądujemy...

 

O CEDD…

U-Space

U-Space jest to infrastruktura dla BSP,  która ma w przyszłości umożliwiać bezkolizyjne, zintegrowane operacje z użyciem dronów w przestrzeni powietrznej, w szczególności operacje o charakterze komercyjnym, gospodarczym oraz państwowym. Ogólny plan powstania oraz wizja działania U-Space została zawarta w materiale Blueprint for U-Space, opracowanym przez SESAR JU.

Zgodnie z ww. materiałem, U-Space należy traktować jako ekosystem, który docelowo umożliwi bezpieczne operacje dronami we wszystkich państwach członkowskich UE,  bez względu na środowisko (miasta i poza miastami), typ przestrzeni powietrznej (nie tylko „małe wysokości”), rodzaj operacji (komercyjne i rekreacyjne), czy wielkość  dronów. Oferowane przez U-Space funkcje będą dostarczane przez U-Space Service Provider’a, dzięki współpracy i wymianie informacji z innymi zainteresowanymi  podmiotami (np. kontrola ruchu lotniczego, policja, straż pożarna, ratownictwo medyczne, itp.). Budowa U-Space ma przebiegać w 4 etapach (U1-U4), gdzie U4 będzie  charakteryzować się pełną funkcjonalnością, czyli będzie w pełni zintegrowana z interfejsami wszystkich zainteresowanych podmiotów.

U-Space to ekosystem rozwijany stopniowo, zgodnie z rozwojem technologii umożliwiających coraz większą automatyzację procesów oraz wykonywanie operacji przez  autonomiczne drony.

U-Space jest to koncepcja unijna, zapowiedziana przez komisarz UE ds. transportu Panią Violetę Bulc w listopadzie 2016 r. podczas międzynarodowej konferencji w  Warszawie oraz zamieszczona w przyjętej na koniec konferencji Deklaracji Warszawskiej.

Kluczowe założenia

 • Zapewnienie śledzenia lotu na mapie i odbierania obrazu na żywo z BSP w telefonie;
 • Umożliwienie konkurencyjnego i opłacalnego świadczenia usług BSP niezależnie od godziny i pory roku;
 • Udostępnienie skalowalnego i elastycznego systemu, który będzie odpowiadał na zmiany w popycie, technologii i modelach biznesowych;
 • Zagwarantowanie równego i sprawiedliwego dostępu do przestrzeni powietrznej dla wszystkich użytkowników BSP;
 • Umożliwienie wykonywania dużej ilości lotów na raz w tym lotów autonomicznych pod nadzorem operatorów flot;
 • Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa jednocześnie minimalizując wpływ na środowisko i szanując prywatność obywateli.

Plan rozwoju U-Space

U-Space to ekosystem wspierający naukę, sektor publiczny i biznes, to kompleksowe działania dla zapewnienia bezpieczeństwa, to docelowo integracja przestrzeni powietrznej statków bezzałogowych z załogowymi.
PODSTAWOWE USŁUGI
e-rejestracja
e-identyfikacja
geofencing
ZAAWANSOWANE USŁUGI
Zarządzanie pojemnością przestrzeni powietrznej
wykrywanie / podpowiedzi dot. potencjalnych konfliktów
ZARZĄDZANIE OPERACJAMI BSP
planowanie/zatwierdzania lotów
monitoring (tracking)
dynamiczne informacje o zajętości przestrzeni powietrznej
interfejs z ATM / ATC
PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ, AUTOMATYZACJA
archiwizacja danych dotyczących lotu
oferowanie zintegrowanych interfejsów dla pozostałych użytkowników przestrzeni powietrznej (lotnictwo załogowe)

O demonstratorze

Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD) powstał ze względu na potrzebę zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki i wzrostu jej konkurencyjności na rynkach międzynarodowych, podnoszenia jej innowacyjności i zaawansowania technologicznego, jak również potrzebę wsparcia i wdrażania nowoczesnych technologii w zakresie analizy danych i nowoczesnych środków transportu. Poparty doświadczeniem i najlepszymi praktykami dostawców i odbiorców usług, konstruktorów, legislatorów oraz osób odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo w tym bezpieczeństwo danych i poszanowania prywatności.

Rola CEDD we wdrażaniu narodowego systemu U-Space

Demonstrator jest dostępny i otwarty na wszystkich użytkowników, którzy zechcą wziąć w nim udział i podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Do udziału w demonstratorze zapraszamy zarówno podmioty dostarczające usługi z wykorzystaniem BSP jak i konstruktorów, instytucje naukowe, (…itp….).

Cele CEDD

 • Stworzenie, testowanie i uruchomienie lokalnej infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej bezpieczne, zgodne z prawem i warunkami lokalnymi wykonywanie misji BSP;
 • Stworzenie warunków rozwoju i wprowadzania do zastosowania technologii wykorzystujących BSP poprzez udostępnienie obszarów testowych dla technologii BSP, w tym autonomicznych, umożliwiających akcelerację technologii i testowanie rozwiązań na różnym poziomie zaawansowania
 • Tworzenie metodologii i procedur testów działania i bezpieczeństwa oraz wdrażania technologii BSP do komercyjnego zastosowania;
 • Tworzenie kompetencji z zakresu certyfikacji, serwisowania i obsługi BSP;
 • Rozwój potencjału gospodarczego w zakresie BSP poprzez:
  • Zwiększenie dostępu do usług świadczonych z wykorzystaniem BSP;
  • Integrację rozwiązań i systemów oraz budowę łańcuchów wartości;
  • Promowanie i wspieranie gospodarki opartej o dane;
  • Rozwój współpracy międzynarodowej i eksportu.
 • Rozwój potencjału naukowego w zakresie BSP poprzez:
  • Wsparcie i koordynacja projektów badawczo-rozwojowych;
  • Wsparcie relacji na linii jednostka naukowa – przedsiębiorstwo
  • Budowanie świadomości;
  • Edukacja;
 • Budowa wiedzy i kompetencji poprzez;
  • Zidentyfikowanie i stworzenie mapy kompetencji przemysłowych i naukowych;
  • Pozyskanie wiedzy mającej znaczenie dla opracowania regulacji prawnych oraz instrumentów finansowych, wspierających rozwój usług opartych o BSP.

Słownik

Wyjaśnienie kluczowych pojęć/skrótów
BSP (BEZZAŁOGOWY STATEK POWIETRZNY)

potocznie zwany dronem – statek powietrzny, który nie wymaga do lotu załogi obecnej na pokładzie oraz nie ma możliwościzabierania pasażerów, pilotowany zdalnie lub wykonujący lot autonomicznie.  Inne akronimy oraz ich rozwinięcia: UAV (unmanned aerial vehicle), UAS (unmanned aerial system), RPAS (remotely piloted aircraft systems), RPA (remotely piloted aircraft)

VLOS (VISUAL LINE OF SIGHT OPERATION)

operacje w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS – operacje, w których operator lub obserwator bezzałogowego statku powietrznego utrzymują bezpośredni kontakt wzrokowy z bezzałogowym statkiem powietrznym.

BVLOS (BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT OPERATION)

operacje, w których operator bezzałogowego statku powietrznego nie utrzymuje bezpośredniego kontaktu wzrokowego z bezzałogowym statkiem powietrznym. Operacje te mogą występować w formie lotów zdalnie pilotowanych, automatycznych lub autonomicznych.

U-SPACE

jest to infrastruktura dla BSP,  która ma w przyszłości umożliwiać bezkolizyjne, zintegrowane operacje z użyciem dronów w przestrzeni powietrznej, w szczególności operacje o charakterze komercyjnym, gospodarczym oraz państwowym.

U-SPACE SERVICE PROVIDER

Podmiot oferujący funkcjonalności wewnątrz U-Space dla końcowego użytkownika (operatora drona-profesjonalisty/jak i użytkownika rekreacyjnego-mieszkańca lub przedstawiciela służb). Zgodnie z założeniami koncepcji U-Space, może być kilku U-Space service provider-ów , funkcjonujących na danym obszarze geograficznym.

UNMANNED (AIRCRAFT SYSTEM) TRAFFIC MANAGEMENT

system zarządzania ruchem BSP, kluczowy komponent infrastrukturalny koncepcji U-Space. System zapewniający zarządzanie operacjami i nadzór nad ruchem dronów w przestrzeni powietrznej, obejmujący m.in. możliwość lokalizacji drona w czasie rzeczywistym oraz komunikację z  dronem (operatorem i systemami zarządzającymi lotem drona), wspierający rozwój usług świadczonych przez U-space Providerów. System ten łączony jest najczęściej z obszarem kompetencji instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej. W niektórych krajach instytucje te są bezpośrednio zaangażowane w tworzenie tego typu systemów.

DEMONSTRATOR/ PILOTAŻ U-SPACE

Demonstrator to idea udostępnienia przestrzeni i infrastruktury technicznej, która umożliwieni bezpieczne testowanie usług i operacji BSP  w warunkach miejskich. Docelowo celem demonstratorów jest usunięcie barier w realizowaniu usług i operacji BSP ze strony publicznej oraz wypracowanie najlepszych rozwiązań w oferowaniu  specjalistycznych usług ze strony prywatnej, co umożliwieni najlepszą współpracę publiczno-prywatną.

DRONE TRAFIIC MANAGEMENT (SERVICES)

System DTM jest terminalem do lokalnego zarządzania operacjami dronów w określonym wolumenie przestrzeni. Posiada funkcje zarządzania zgodami na lot (na podstawie zgłoszeń od Operatorów BSP), wprowadzania specjalnych uwarunkowań wewnętrznych w ramach danego DTM oraz nadzoru/zarządzania lotami w czasie rzeczywistym.  Dzięki dwustronnej komunikacji z BSP (operatorami i systemami BSP) system zapewniać będzie dynamiczną możliwość zmian parametrów lotu/zgód (kontaktu ze służbami  ruchu lotniczego/zarządzającymi lotami). Systemy DTM (może być ich dowolna liczba) są w ramach jednego obszaru geograficznego (np. Polski) połączone i zasilane przez dane z jednego systemu nadrzędnego –  UTM. Przykładowe DTM: w przestrzeni kontrolowanej wokół lotnisk cywilnych (CTR) i wojskowych (MCTR), nad lotniskiem niekontrolowanym (ATZ/TRA), nad pojedynczymi  miastami, nad konkretnymi obiektami.