Chwileczk?. L?dujemy...

 

AktualnosciSzef rz?du o polskich dronach: Mamy znakomite rozwi?zania innowacyjne

July 27, 2020
https://cedd.pl/wp-content/uploads/2020/07/3_437.jpg

„Polska mo?e by? dronow? pot?g?” – to s?owa premiera Mateusza Morawieckiego,  który z?o?y? wizyt? w gdy?skim Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, gdzie spotka? si? z  firm? Pelixar S.A. oferuj?c? innowacyjne rozwi?zania w lotniczych systemach bezza?ogowych.

Spotkanie by?o okazj? do podkre?lenia rosn?cej pozycji polskiego sektora kreatywnego i mo?liwo?ci jego rozwoju zarówno na rynku krajowym, jak i ekspansji na ca?y ?wiat.

Premier podkre?li?, ?e drony maj? wiele ciekawych zastosowa?, jak np. prowadzenie skutecznego monitoringu urz?dze? przemys?owych, a tak?e pomoc w ratowaniu ludzkiego ?ycia. Podkre?li? te? znaczenie wykorzystania dronów w zapewnieniu jak najlepszej jako?ci powietrza.

Szef rz?du zaapelowa? do polskich przedsi?biorców, instytucji administracji publicznej oraz s?u?b, takich jak policja, aby interesowali si? rodzimymi produktami, poniewa? w Polsce mamy znakomite innowacyjne rozwi?zania, które mog? by? wszechstronnie wykorzystane.

Przypomnijmy, ?e wed?ug szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który opracowa? Bia?? Ksi?g? Rynku BSP, warto?? polskiego rynku dronów cywilnych (bez militarnych) w latach 2017?2026 wyniesie 3,26 mld z?. To sze?ciokrotno?? rocznych wydatków B+R sektora rz?dowego.

?ród?o i zdj?cia: KPRM

en_USEnglish
pl_PLPolish en_USEnglish