Chwileczkę. Lądujemy...

 

DroneLAB TRANSPORT

Obszar wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych w transporcie.
1. IDENTYFIKACJA POTRZEB

DroneLab Transport został zainicjowany i rozpoczęto działania w celu identyfikacji aktualnego stanu dojrzałości usług transportowych z użyciem BSP.

Aktualnie prowadzone jest zapytanie o informacje podmiotów realizujących prace badawczo-rozwojowe w w/w obszarze i/lub posiadają już doświadczenia z pilotażowych działań.

Ogłoszenie: Zapytanie o informację (RFI)

Wprowadzenie

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, w ramach realizowanego we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz Ministerstwem Infrastruktury programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD) koordynuje procesy wdrażania usług z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP) oraz wspiera upowszechnianie zebranych doświadczeń wśród miast i samorządów w całym kraju. W tym celu powoływane są inicjatywy DroneLAB, które dedykowane są tematycznie usługom z określonych obszarów zastosowań BSP.

Obecnie przygotowywany jest DroneLAB Transport, obejmujący w pierwszej kolejności analizę możliwości wsparcia dla pilotażowych usług zastosowania BSP do transportu przedmiotów, docelowo w trybach autonomicznych.

1. Przedmiot i cel zapytania

Celem niniejszego zapytania jest badanie rynku B+R mające służyć do pozyskania przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (dalej również „GZM”) informacji o obecnych i przyszłych warunkach realizacji usługi transportu (mini cargo) z wykorzystaniem BSP, które będą stanowiły informacje o poziomie dojrzałości i gotowości usługi do potencjalnych wdrożeń.

Głównymi Celami realizacji niniejszego zapytania o usługi transportu z wykorzystaniem dronów, (dalej „Cele”) są:

 • Określenie postępu i zaawansowania prac w ramach usług transportowych,
 • Zbadanie dojrzałości technologicznej usług,
 • Określenie wysokości nakładów finansowych niezbędnych do inkubacji usługi
 • Identyfikacja ograniczeń i barier
 • Identyfikacja podmiotów zaangażowanych w proces budowania usługi
2. Uczestnicy

Odpowiedzi na zapytanie o informację mogą składać podmioty, które posiadają kwalifikacje i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania (dalej „Uczestnicy”).

Wszelkie  informacje ujawnione w  toku zapytania o informację oraz po jego zakończeniu mają charakter poufny.

3. Pytania w ramach Odpowiedzi na zapytanie o informację
 1. Jakie usługi w zakresie transportu z wykorzystaniem BSP są obecnie świadczone przez Państwa firmę?
 2. Czy posiadają Państwo wypracowane standardy w zakresie powyższych usług?
 3. Na jakim etapie rozwoju w zakresie transportu z wykorzystaniem BSP jest Państwa firma?
 4. Czy planujecie Państwo kolejne etapy rozwoju, jeśli tak to jakie?
 5. Czy planujecie Państwo testy i pilotaże w ramach doskonalenia lub rozwoju usługi, jeżeli tak, to kiedy i gdzie?
 6. Proszę określić na jakim etapie dojrzałości technologicznej znajduje się Państwa usługa.
 7. Czy dana usługa jest gotowa do prezentacji/demonstracji, jeśli tak to kiedy?
 8. Czy pozyskują Państwo fundusze zewnętrzne w ramach rozwoju usługi, jeśli tak to jakie (rodzaj źródła finansowania)?
 9. Czy finansują Państwo rozwój usługi ze środków własnych?
 10. Czy posiadają Państwo zidentyfikowanego klienta na swoją usługę?
 11. Czy posiadają Państwo własny ośrodek badań w którym prowadzą testy, badania?
 12. Z jakimi instytucjami, w zakresie rozwoju usługi, Państwo współpracują i w jakim obszarze?
 13. Proszę opisać swoją koncepcję docelowego transportu przesyłek (mini cargo).
 14. Jakiego rodzaju wsparcia organizacyjnego oczekiwaliby Państwo w ramach kompetencji administracji publicznej?
4. Zastrzeżenia
 1. Odpowiedź może przedstawiać różne warianty realizacji usługi.
 2. Odpowiedź powinna zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania opisane powyżej.
 3. Odpowiedź powinna być sporządzona w języku polskim.
 4. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Odpowiedzi.
 5. Zakłada się możliwość odbycia rozmów z wybranymi Uczestnikami i w celu zapoznania się ze szczegółami Odpowiedzi.
 6. W przypadku, gdy informacje zawarte w Odpowiedzi stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, podmiot składający taką Odpowiedź, winien to wyraźnie zastrzec w odpowiedzi. W przypadku braku przedmiotowego zastrzeżenia, GZM będzie traktował przekazane informacje jako informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa.
 7. Zapytanie o informację prowadzone jest w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Uczestników.
 8. Udział w zapytaniu o informację nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.
 9. GZM zastrzega sobie prawo do zakończenia zapytania o informację na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 10. Niniejsze Zapytanie o informację nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, ani ogłoszeniem w jakimkolwiek trybie prowadzenia zakupowego postępowania niepublicznego. Zapytanie ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat
5. Termin i sposób udzielenia odpowiedzi

Odpowiedź proszę przesłać do dnia 19.07.2019 r. do godziny 12:00 w wersji elektronicznej na adres: kontakt@cedd.pl z tematem wiadomości „Zapytanie o informacje DroneLAB Transport – [nazwa podmiotu zgłaszającego]”.

Odpowiedź  powinna zawierać:

 • Proponowany sposób realizacji usługi i sposób jej promocji (łącznie zwane „Propozycją”),
 • Wycenę (netto/brutto w PLN) całkowitą przedstawionej Propozycji,
 • Wykaz istotnych doświadczeń Uczestnika w zakresie usługi objętej zapytaniem, zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat. Wykaz powinien zawierać: tytuł oraz zakres usług, dane zamawiającego, termin realizacji, kod PKD realizowanych usług, informacje o posiadanych referencjach,
 • Skład i kompetencje (certyfikacje, szkolenia) poszczególnych członków dedykowanego zespołu, posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację usługi wraz ze wskazaniem ich stopnia zaangażowania przy realizacji zlecenia objętego zapytaniem,
 • Dane adresowe, adres e-mail oraz numery telefonów i faksów osoby/osób uprawnionych do kontaktów,

GZM zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Uczestników o informację z prośbą o wyjaśnienie i/lub doprecyzowanie bądź rozszerzenie w formie pisemnej bądź ustnej zapisów zawartych w Odpowiedzi.

pl_PLPolish
en_USEnglish pl_PLPolish